پروژه تأمین متریال و ساخت و حمل مخازن Slurry Collection Tank

کار فرما: شرکت فکور صنعت تهران
نوع محصول:  پروژه توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط ۵و۶و۷ کنسانتره سنگ آهن گل گهر
تعداد مخازن: ۶ عدد
وزن مخازن:  ۵۴۰۰۰ کیلوگرم
مدت زمان پروژه ۳ ماه از فروردین ۱۴۰۱