خرید و ساخت Main Stack

کار فرما: شرکت فکور صنعت تهران
نوع محصول: پروژه احداث کارخانه گندله سازی خرامه استان فارس
تعداد: ۱ عدد
ارتفاع ۶۰ متر
وزن دودکش:  ۴۰۰,۰۰۰ کیلوگرم
مدت زمان پروژه: ماه از فروردین ۱۴۰۱