پروژه غبارگیر

نام پروژه: ساخت و حمل ۴۰۰ تن تجهیزات سیستم غبارگیر طرح توسعه جمبزه
کارفرما: شرکت فرآورده های نسوز ایران
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۶ ماه
سال تولید: ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱