پترو پارس

نام پروژه: ساخت و نصب ۱۳۰۰۰ تن اسکلت فلزی فاز ۱۹ پارس جنوبی
کارفرما: شرکت پتروپارس ایران
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان و نصب در فاز ۱۹ پارس جنوبی عسلویه
مدت زمان پروژه: ۴ ماه
سال تولید: ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲