پایپ

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نماینده خریدار پایپ مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاريخ
شروع خاتمه
۱ شرکت های گازی و    پايپ گستر EPC آقاي كيواني ومهرتاش لوله هاي گاز ۱۵۰ روز

۷۵ روز

دي۸۳

بهمن۸۳

خرداد۸۴

ارديبهشت۸۴

۲ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی Piping نكا ۲سال تير۸۳ تير۸۵
۳ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی Piping يزد يكسال اسفند۸۳ اسفند۸۴
۴ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی Pipingكازرون ۶ ماه دي۸۴ خرداد۸۵
۵ مناطق نفت مرکزی PC لوله آب فروردین۸۵ مرداد۸۵
۶ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی پايپينگ كرمان ۲ سال تير ۸۵ بهمن ۸۵
۷ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی پايپينگ دماوند ۲ سال بهمن ۸۵ تير ۸۶
۸ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی پایپینگ نیروگاه تشرین ۴ ماه اردیبهشت۸۸ شهریور۸۸
۹ شرکت فناوری پايا مواد PC آقای حسين زاده توليد لوله استيل به ضخامت ۶۰mm ,Ø۶۹۰ mm ۱ماه خرداد ۹۱ تير ۹۱
۱۰ بنياد پوشش PC آقاي رضوي توليد ton 3000 لوله هاي تير برق عراق از نوع  متريال ST52 ۳ ماه بهمن۹۲ تیر۹۳
۱۱ احداث گستر نيروي پارس PC آقاي مولا ني توليد ton  ۶۵۰ لوله هاي تير برق عراق از نوع متريال ST52 ۱ ماه بهمن۹۲ اسفند۹۲