نیروگاه سنندج

کار فرما: نیروگاه سنندج
نوع محصول:  ۱ عدد بویلر
محل نصب: نیروگاه سنندج
سال ساخت: ۱۳۸۷-۸۸
توضیحات: