شرکت مپنا توسعه

کار فرما: شرکت مپنا توسعه یک
نوع محصول: ۲۴ مخزن تحت فشار
محل نصب: نیروگاه بهبهان
سال ساخت: ۱۳۹۵
توضیحات: