رزومه مهدی سبزعلیان

مهدی

نام

سبزعلیان

نام خانوادگی

مدیر آموزش – مدیر آی تی – مدیر روابط عمومی

سمت

لیسانس نرم افزار

مدرک تحصیلی

از سال ۸۸ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

 مدیریت بر واحد آموزش و انجام امور مربوط به آموزش پرسنل-

مدیریت بر واحد فن آوری و اطلاعات وانجام امور مربوط به شبکه ها و سیستم ها-

مدیریت بر روابط عمومی و انجام برخی امور مربوط به تبلیغات جهان کار اصفهان-

نوع فعالیت