رزومه

مرتضی نام
ادهمی نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سمت
 لیسانس مهندسی متالوژی – فوق لیسانس مدریت صنعتی مدرک تحصیلی
از سال ۷۴ سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت