مخزن ذخیره

نام پروژه: ساخت و نصب مخزن خیره سوخت ۳۵,۰۰۰ m3
کارفرما: سازمان توسعه برق
مکان ساخت پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
مدت زمان پروژه: ۱۲ ماه
سال تولید: ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷