سازمان توسعه برق

کارفرما: سازمان توسعه برق
نوع محصول: مخزن ذخیره سوخت۳۵۰۰۰مترمکعب سنندج
محل نصب: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
سال ساخت: ۱۳۸۶-۸۷
توضیحات: