مخزن تحت فشار

نام پروژه: ساخت و نصب ۲ دستگاه مخزن تحت فشار متانول ۱۵ Bar
کارفرما: پتروشیمی مارون
مکان ساخت پروژه: ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی سایت۲
مدت زمان پروژه: ۳ ماه
سال تولید: ۱۳۹۰