مخازن گل گهر سیرجان

نام پروژه: ساخت و حمل ۶ عدد مخزن خیره با پوشش رابرلاینینگ گل گهر سیرجان
کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۳ ماه
سال تولید: ۱۴۰۱