مخازن پالایشگاه تهران

نام پروژه: تأمین و ساخت ۱۰ عدد مخزن ذخیره سقف ثابت و شناور(پروژه پالایشگاه تهران)
کارفرما: شرکت مهندسین مشاور چگالش
مکان ساخت پروژه: کارخانه جهان کار اصفهان
مدت زمان پروژه: ۱۴ ماه
سال تولید: ۱۴۰۱- ۱۴۰۲