رزومه محمد آئینه دار

نام محمد
نام خانوادگی آئینه دار
سمت مسئول امور خرید
 مدرک تحصیلی
سابقه در جهان کار اصفهان از سال ۷۸ تا کنون
نوع فعالیت بازرگانی-امور خرید