مبدل های حرارتی و بویلر ها

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نماینده خریدار تلفن و نمابر شركت خريدار مبدل های حرارتی و بویلر مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاريخ
شروع خاتمه
۱ شركت مپنا بويلر C آقاي امينيان  و بويلر صنعتي Stack ۸۰روز مرداد۸۰ آبان۸۰
۲ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ بويلر نيروگاه فارس ۲۱۰روز اسفند۸۰ شهريور۸۱
۳ شركت نفتOE1C PC آقاي عباس زاده كويلهاي حرارتي ۲۵روز مرداد۸۱ شهريور۸۱
۴ شركت مپنا بويلر PC آقاي امينيان بويلر صنعتي ۳۱۰روز فروردين۸۱ ارديبهشت۸۴
۵ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ بويلر نيروگاه كرمان ۶۰روز دي۸۳ دي۸۵
۶ شركت مپنا بويلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدلهای حرارتی نیروگاهی دماوند (هارپ) ۳۰۰روز مهر ۸۵ آبان ۸۶
۷ سازمان توسعه برق EPC بهزاد و   علی بنی هاشمی ۸۸۹۰۹۰۱۳-۰۲۱ Auxiliary Boiler Include: Fire Tube Boiler 4ton/h  , Deaerator , condensate, Make Up Water & Fuel Tank Piping in Boilerhouse ۸۷۰روز مهر۸۵ بهمن ۸۷
۸ شرکت مپنا بویلر EPC آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی نیروگاهی (هارپ) و استند نیروگاه تشرین ۲۷۰روز مهر ۸۷ تیر۸۸
۹ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ) نیروگاه  اصفهان ۳۶۵روز اردیبهشت۸۸ اردیبهشت۸۹
۱۰ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه آبادان(۱) ۱۲۰روز اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۱ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه یزدفرآب ۱۲۰روز شهریور۸۹ دی ۸۹
۱۲ شرکت مپنا بویلر C آقای رجبی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه آبادان (۲) ۳۰روز شهریور۸۹ مهر ۸۹
۱۳ شرکت مپنا بویلر PC آقای رجبی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ شاهین حمل مبدل حرارتی(هارپ) ۳۰روز مهر۸۹ آبان۸۹
۱۴ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ)  اسلام آباد غرب ۱۲۰روز اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۵ شرکت مپنا بویلر C آقای فرجی ۸۸۷۳۹۹۱۹-۰۲۱ مبدل حرارتی(هارپ)  نیروگاه ایران L.N.G ۱۲۰روز اسفند۸۸ خرداد۸۹
۱۶ پترو ثمین سپاهان EPC مهندس یزدانی ۲۳۲۳۴۳۲-۰۳۲۱  ۲۴ bar 4 دستگاه بویلر فایر تیوب۰۰۰/۳۰ پوندی ۲۷۰روز دی ۸۹ شهریور۹۰
۱۷ فرودگاه مهرآباد EPC مرتضی دهقان ۶۱۰۲۳۰۰۰-۰۲۱ ساخت یک دستگاه بویلر فایر تیوب ۱۴۰۰۰ Lb/hr ۶۰روز خرداد ۹۰ مرداد۹۰
۱۸ اداره مهندسی نهاجا EPC سرتیپ دو عباس زاده ۳۳۵۰۱۱-۰۲۱ دیگ بخار فایر تیوب ۱۰ ton/hr فشار ۱۰ bar ۳۰روز خرداد ۹۱ تیر۹۱
۱۹ كارخانه آجر پزي المناذره-عراق EPC علي مقدادي ۴۵۸۰۳۳۶-۰۳۱۱ ساخت و نصب بويلر ton/hr  ۱۵و فشار كاري  bar 18 ۱۸۰روز اسفند۹۲ خرداد۹۳
۲۰ كارخانه آجر پزي المناذره-عراق EPC علي مقدادي ۴۵۸۰۳۳۶-۰۳۱۱ تعمير دو عدد بويلر ton/hr   ۱۵ و فشار كاري  bar  ۱۸ ۱۲۰روز اسفند۹۲ خرداد۹۳
۲۱ سپنتا فراز اسپادانا EPC نويد آذربايجاني ۹۱۳۱۱۵۳۹۴۷ بويلر فايرتيوب با ظرفيت ۳ تن بخار در ساعت و فشار كاري ۱۰ bar ۱۲۰روز اسفند ۹۲ تير ۹۳
۲۲ سپنتا فراز اسپادانا EPC نويد آذربايجاني ۹۱۳۱۱۵۳۹۴۷ دي اريتور با ظرفيت lb 13000 ۱۲۰روز اسفند ۹۲ تير ۹۳
۲۳ جهان کار اصفهان EPC جهت موجودی کارگاه ساخت بویلرهای فایرتیوب  ۲.۵, ۴.۵,۶.۶,۸.۸,۱۱,… ton/hr تولید انبوه
۲۴ جهان کار اصفهان EPC جهت موجودی کارگاه ساخت ديگ هاي آبگرم از  ظرفيت Kcal 200,000  ~ Kcal  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تولید انبوه