فرآورده های نسوز ایران

کار فرما:

فرآورده های نسوز ایران

نوع محصول: قرار داد تجهیزات مکانیکی و قطعات استاندارد دپارتمان غبارگیری

تأمین متریال و ساخت تجهیزات غبارگیر

وزن تجهیزات  ۳۰۰ تن
زمان قرارداد: آذر ماه ۱۴۰۰
مکان اجرا: فرآورده های نسوز ایران- واحد توسعه جمبزه.
مدت زمان قرارداد: ۳ ماه
توضیحات: