طرح توسعه کارگاه های مسقف

نام پروژه: طرح توسعه کارگاه های مسقف
تعداد:  ۳ عدد
مکان ساخت پروژه: شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
 مدت زمان پروژه: ۶ ماه
سال تولید: ۱۴۰۱-۱۴۰۲
فضای کارگاه مسقف: ۷۰۰۰ متر مربع
توضیحات: کارگاه شماره ۱ با دهانه ۲۵ متر و طول ۱۰۴ متر

کارگاه شماره ۲ با دهانه ۲۰متر و طول ۱۰۴ متر

کارگاه شماره ۳ با دهانه ۱۶ متر و طول ۱۰۴ متر