طرح توسعه کارگاه شات بلاست

نام پروژه: طرح توسعه کارگاه های مسقف شات بلاست (آشیانه هواپیمایی)
تعداد:  ۱ عدد
مکان ساخت پروژه: شهرک صنعتی مبارکه اصفهان- کارگاه شماره۲- روبروی پمپ بنزین رز آبی
 مدت زمان پروژه: ۱ ماه
سال تولید: آبان ماه ۱۴۰۲
فضای کارگاهی مسقف: