طرح توسعه و بتن ریزی کارگاه رنگ آمیزی

نام پروژه: طرح توسعه کارگاه های سند بلاست و رنگ آمیزی
مکان ساخت پروژه: شهرک صنعتی مبارکه اصفهان- کارگاه شماره۲- روبروی پمپ بنزین رز آبی
 مدت زمان پروژه: ۴ ماه
سال تولید: شهریور ماه ۱۴۰۲ تا آذر ماه ۱۴۰۲
فضای کارگاه مسقف: ۵۰۰۰ متر مربع
توضیحات: کارگاه شماره ۱ با دهانه ۲۵ متر و طول ۱۰۴ متر

کارگاه شماره ۲ با دهانه ۲۰متر و طول ۱۰۴ متر

کارگاه شماره ۳ با دهانه ۱۶ متر و طول ۱۰۴ متر