شرکت پتروثمین سپاهان

کار فرما: شرکت پتروثمین سپاهان
نوع محصول: چهار دستگاه بویلر فایر تیوب ۱۴ تن  بر ساعت  ۲۴.۲ بار
محل نصب: سایت پتروثمین سپاهان
سال ساخت: شهریور ۱۳۹۰
نتوضیحات: