شرکت جهان کار اصفهان اخیرا در جهت تامین نیازمندی های کارفرمایان و مشتریان خود و ارتقاء سیستم کیفیتی مطابق با

استاندارد های پذیرفته شده ی جهانی اقدام به خرید تجهیزات کارگاهی جدید از جمله یک دستگاه الکتروفورج نموده است

که راه اندازی و  در زمینه ی گرتینگ سازی فعالیت میکند.