رزومه حمیدرضا رسولی

حمیدرضا

نام

رسولی

نام خانوادگی

مدیریت ایمنی و بهداشت

سمت

لیسانس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی

از سال ۸۹ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

نوع فعالیت