رزومه محمد خدابخشی

نام

خدابخشی

نام خانوادگی

مدیریت کنترل کیفیت

سمت

لیسانس مکانیک

مدرک تحصیلی

از سال ۱۴۰۰ تا کنون

سابقه در جهان کار اصفهان

نوع فعالیت