تجهیزات جانبی

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نماینده خریدار تجهیزات جانبی مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاریخ
شروع پایان
۱ پالایشگاه نفت بندرعباس PC آقای متولی QUENCH راکتور ۳ ماه دی ۸۹ اسفند۸۹
۲ سازمان توسعه برق PC بهزادو  علی بنی هاشمی Fire Fighting ۳۳ ماه مهر ۸۵ خرداد۸۸
۳ شركت مپنا بويلر PC آقای فرجی استك دو واحد ۶ ماه آبان ۸۶ فروردين۸۷