انجام فرآیند بارگیری قطعات رنگ شده و وزن کردن قطعات جهت ارسال برای کارفرما