مرکز داده ایرانسل در اصفهان (Data Center)

کار فرما: قرار داد فی مابین شرکت ماراب ماهبد و جهان کار اصفهان
نوع محصول: مخازن دفنی ذخیره سوخت

تأمین متریال، طراحی و ساخت مخازن دفنی ذخیره سوخت

ظرفیت مخازن:  ۵۲ هزار لیتری
محل اجرا: سایت شرک ایرانسل اصفهان
سال ساخت:  تیر ماه ۱۴۰۰