پالایشگاه تهران Storage Tanks

کار فرما:

پالایشگاه تهران

تعداد مخازن : ۱۰ دستگاه مخزن ذخیره سقف ثابت و شناور
وزن کل پروژه : ۳۸۰۰ تن
زمان قرارداد: آذر ماه ۱۴۰۰
مکان اجرا: کارخانه جهان کار اصفهان و پالایشگاه تهران.
توضیحات: طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین،CCR، کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

شرکت مهندسین مشاور چگالش و شرکت جهان کار اصفهان