اسامي اعضاء هيئت مديره

نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه صادره از سمت
مرتضي ادهمي حسين ۸۵۵ اصفهان رئیس هیئت مدیره و مديرعامل
محمد مسعود ادهمی مرتضي ۱۲۷۲۲۸۲۰۳۱ اصفهان نائب رئیس هیئت مدیره
زهرا عبدنيان رحيم ۶۹۳ اصفهان عضوهيئت مديره

 

مرتضي ادهمي    مدير عامل و رئیس هیئت مدیره

متولد ۱۳۳۹

مدرك تحصيلي : ليسانس مهندسي متالورژي ـ فوق ليسانس مديريت صنعتي

 

رديف نام موسسه نام پروژه سمت سازماني مدت
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان

مجتمع فولاد مباركه

شركت صنايع آذر آب

شركت صنايع آذر آب

شركت پاتله

شركت پاتله

شركت لوتكا

شركت جهان كاراصفهان

واحد بهره برداري

كارخانه

كارخانه

كارخانه

كارخانه

كارشناس متالورژي ۱/۲/۶۴

كارشناس متالورژي ۱/۸/۶۴

مدير كنترل كيفيت ۱/۲/۶۵

مدير توليد  ۱/۸/۶۷

مدير كنترل كيفت و مدير توليد ۱/۲/۷۰

عضو هيئت مديره و مديركارخانه ۱/۲/۷۱

عضو هيئت مديره و مدير فني ۱/۸/۷۲

مدير عامل از  ۱/۱۰/۷۴ تا کنون

۶ ماه

۶ ماه

۵/۲ سال

۵/۲ سال

۱ سال

۵/۱  سال

حدود ۳ سال

۲۶ سال

زهرا عبدنیان قهفرخی: عضو اصلی هیئت مدیره

متولد ۱۳۴۱       

مدرک تحصیلی: دیپلم

ردیف نام موسسه مسئولیت مدت
۱ شرکت جهانکار اصفهان عضو هیئت مدیره ۱۵ سال

 

محمد مسعود ادهمی : نائب رئیس هیئت مدیره

متولد ۱۳۷۵

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا

ردیف نام موسسه مسئولیت مدت
۱ شرکت جهانکار اصفهان نائب ریئس هیئت مدیره ۵ سال