رزومه نفیسه نجاتی

نفیسه نام
نجاتی نام خانوادگی
مدیریت تضمین کیفیت سمت
لیسانس کامپیوتر مدرک تحصیلی
از سال ۹۵ تا کنون سابقه در جهان کار اصفهان
مدیریت تضمین کیفیت و امور مربوط به ایزو و ممیزی داخلی نوع فعالیت