معرفی شرکت

شرکت جهانكار اصفهان با مدنظر قرار دادن كيفيت در توليد، زمانبندي در تحويل و دست يافتن به حداكثر رضايت مشتري توانست نظر كارفرمايان مطرح ايران عزيزمان را به خود جلب نموده و خدماتي شايسته را چه در امور تأمين كالا، چه در پيمانكاري صنايع به صنعت كشور ارائه نمايد . در اين راستا طرح هاي توسعه متعددي صورت پذيرفت كه در مقاطع زماني مختلف، روند توسعه شركت را با نياز و حجم تقاضا از توليدات اين شركت هم جهت نمود.