رزومه

سعید نام
مرندی نام خانوادگی
مدیر بازرگانی و فروش سمت
فوق لیسانس متالوژی مدرک تحصیلی
 ۹۳از سال سابقه در جهان کار اصفهان
نوع فعالیت